Kết nối
Hotline: 1900 2063 | Tìm cửa hàng | Tuyển dụng
Bảng giá iPhone cập nhật mới nhất
iPhone 11- 64GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 18.360.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal 17.660.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED     Nguyên Seal 17.660.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  BLACK    Nguyên Seal 18.360.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  SILVER   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  YELLOW   Nguyên Seal 18.460.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPhone 11 – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 19.260.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED   Nguyên Seal 18.460.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  SILVER   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  YELLOW   Nguyên Seal 18.460.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- 128GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 – 128gb   GREEN  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin 
iPhone 11 – 128gb   PURPLE Nguyên Seal 18.660.000 im LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone  11 – 128gb   RED    Nguyên  Seal 18.660.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPhone 11 – 128gb   GREEN  Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  PURPLE Nguyên Seal 20.260.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb     RED     Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  BLACK   Nguyên Seal 20.260.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  SILVER   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  YELLOW    Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- 256GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 – 256gb   GREEN  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb     RED     Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb  BLACK   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro 64GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro – 64gb   GREEN  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb    GOLD   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  BLACK   Nguyên Seal 21.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb   SILVER   Nguyên Seal 22.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPhone 11 Pro – 64gb   GREEN  Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb    GOLD   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro 256GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro – 256gb   GREEN  Nguyên Seal 26.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 26.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 25.660.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 26.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           
iPhone 11 Pro – 256gb   GREEN  Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GOLD   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GRAY    Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  SILVER   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro 512GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro – 512gb   GREEN  Nguyên Seal 28.790.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 64GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 28.060.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GOLD   Nguyên Seal 28.060.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GRAY   Nguyên Seal 27.860.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 28.060.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 27.260.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GOLD   Nguyên Seal - 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GRAY   Nguyên Seal 28.860.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 27.260.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 256GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 31.960.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 30.090.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 28.790.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 32.120.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 31.920.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 32.120.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 32.120.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 512GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GREEN  Nguyên Seal 33.470.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb   GOLD   Nguyên Seal 32.370.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  BLACK   Nguyên Seal 29.970.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 
Iphone XR - 64GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XR – 64gb   RED   Nguyên Seal 13.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 64gb  BLACK   Nguyên Seal 13.000. 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XR - 128GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XR – 128gb BLUE  Nguyên Seal 15.560.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 128gb RED Nguyên Seal 15.460.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 128gb  BLACK   Nguyên Seal 15.260.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XR - 256GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XR – 256gb  BLACK  Nguyên Seal 16.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 256gb   BLUE   Nguyên Seal 16.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 256gb  YELLOW   Nguyên Seal 16.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XR – 256gb  RED   Nguyên Seal 16.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XS - 64GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XS – 64gb  GOLD  Nguyên Seal 16.460.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS – 64gb   GRAY   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS – 64gb  SILVER   Nguyên Seal 15.380.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XS - 256GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XS – 256gb  SILVER  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS – 256gb   GOLD   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS – 256gb  GRAY   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XS Max - 64GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XS Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 17.760.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 64gb   GOLD   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 64gb  GRAY   Nguyên Seal 17.460.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XS Max - 256GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XS Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 21.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 256gb  GRAY   Nguyên Seal 20.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone XS Max - 512GB - NGUYÊN SEAL
iPhone XS Max – 512gb  SILVER  Nguyên Seal 21.360.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 512gb   GOLD   Nguyên Seal 21.660.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone XS Max – 512gb  GRAY   Nguyên Seal 20.960. 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone 8 - 64GB - NGUYÊN SEAL
iPhone 8 – 64gb  GRAY Nguyên Seal 11.260.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone 8 Plus - 64GB - NGUYÊN SEAL
iPhone 8 Plus – 64gb   GOLD   Nguyên Seal 13.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone 8 Plus – 64gb  GRAY   Nguyên Seal 13.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone 8 Plus - 128GB - NGUYÊN SEAL
iPhone 8 Plus – 128gb  SILVER  Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone 8 Plus – 128gb   GOLD   Nguyên Seal 14.650.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
iPhone 8 Plus – 128gb  GRAY   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone 8 Plus - 256GB - NGUYÊN SEAL
iPhone 8 Plus – 256gb  SILVER   Nguyên Seal - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
Iphone 7 Plus - 32GB - NGUYÊN SEAL
iPhone 7 Plus - 32GB GRAY - 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox Phụ kiện Zin máy
 
Máy Đã Qua Sử Dụng
 
iPhone XS - 64GB - Likenew 99%
iPhone XS - 64GB GOLD 99% 12.020.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS - 64GB GRAY 99% 11.020.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS - 64GB SILVER 99% 11.520.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS - 256GB - Likenew 99%
iPhone XS - 256GB GRAY 99% 13.320.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 64GB - Likenew 99%
iPhone XS Max - 64GB GOLD 99% 14.520.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 64GB GRAY 99% 13.820.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 64GB SILVER 99% 14.220.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 256GB - Likenew 99%
iPhone XS Max - 256GB GOLD 99% 15.720.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 256GB GRAY 99% 15.420.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone XS Max - 256GB SILVER 99% 15.320.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
                  iPhone 11 - 64GB - Likenew 99%                   
iPhone 11 - 64GB Red 99% 15.150.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 - 64Gb White 99% 15.650.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 - 64Gb Black 99% 15.250.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
                  iPhone 11 - 128GB - Likenew 99%                 
iPhone 11 - 128GB Red 99% 15.750.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 - 128GB White 99% 15.250.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ kiện
iPhone 11 - 128GB Black 99% 15.850.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ kiện
                 iPhone 11 Pro - 64GB - Likenew 99%             
iPhone 11 Pro - 64GB Gray 99% 19.300.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 Pro - 64GB Gold 99% 20.000.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 Pro - 64GB Green 99% 20.500.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 Pro - 64GB Silver 99% 20.000.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
           iPhone 11 Pro Max - 64Gb - Likenew 99%           

iPhone 11 Pro Max - 64GB Gray 99%

21.400.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện

iPhone 11 Pro Max - 64GB Gold 99%

22.700.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện

iPhone 11 Pro Max - 64GB Green 99%

23.100.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện
iPhone 11 Pro Max - 64GB Silver 99% 22.600.000 1 sim LL/A Like new 99% Tặng Kèm Phụ Kiện

 

 

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...